Ligová schôdza 2018

Ligová schôdza sa bude konať 23.11.2018 o 19:00 v hasičskej zbrojnici v Šenkviciach.
Organizátori ligových kôl musia mať pripravený dátum ligového kola pre sezónu 2019.
Hlasovacie právo majú len družstvá, ktoré zaplatia štartovné pred začiatkom schôdze.
Výbor ZSHL