Pravidlá

Pravidlá ZSHL  2017 (PDF)

 Liga je seriál dopredu dohodnutých súťaží v roku, v kategórii  mužov a  žien.

Výbor je najvyšším orgánom /na súťaži/ ligy.

 • výbor aj predseda sú volený na jeden rok
 • výbor ligy má právo vyžadovať od usporiadateľa súťaže dodržiavanie pravidiel ligy

 

Povinnosti výboru ligy:

 • pred zahájením súťaže prekontrolovať regulárnosť súťažnej dráhy a splnenie podmienok pre usporiadateľov, aké sú uvedené v pravidlách.
 • zaistiť značky pre vyznačenie súťažnej dráhy
 • každé družstvo z výboru je povinné navrhnúť 2 delegátov
 • tí ktorí, budú mať hodnotené kolo musia poskytnúť DELEGÁTA, ktorý bude hodnotený v celkovom bodovaní súťaže organizovanej vysielajúcou DHZ
 • každé družstvo musí navrhnúť 1 osobu, ktorá bude pomáhať na poslednom ligovom kole pri odovzdávaní cien

Usporiadatelia súťaží – podmienky

 • usporiadateľ je povinný prijať do súťaže všetky družstvá, ktoré sú do súťaže riadne zahlásené
 • z jedneho tímu môže vstúpiť viac družstiev
 • všetky prihlásené družstvá štartujú v seriáli ZSHL na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady!!!
 • pred zahájením povoliť výboru prekontrolovanie dráhy a splnenia pravidiel ligy.
 • nádrž  na vodu musí mať steny vysoké min. 0,8 m, vnútorná strana musí byť bez prekážok, najmenší objem vody 1000 l, okraje musia byť bez ostrých hrán a uší, aby nedošlo k poraneniu súťažiacich. Ľavá strana nádrže z pohľadu od základne musí byť súbežná so stredovou osou základne / viď nákres/
 • vyznačiť na súťažnej dráhe 17,5 m úseky, značkami dodanými výborom ligy. Iné značky než vyznačené usporiadateľom nie sú povolené.
 • pri meraní trate je tolerancia 3 cm
 • vyznačiť miesto na meranie dĺžky hadíc a zaistiť rozhodcu na meranie, ktorý je riadne      označený – vestou
 • poskytnúť výboru ligy výsledkové listiny
 • usporiadateľ je povinný zaistiť rovnaké podmienky, v priestore okolo základne po celý priebeh súťaže, tak, aby bola zaistená regulárnosť súťaže / odporúča sa betónová, príp. asfaltová, alebo kompletne vykobercované okolie základne./

 Čistá tráva v priestore základne zakázaná !

 • usporiadateľ musí zabezpečiť, aby ligové družstvá mohli štartovať z prvých 20 miest, ak družstvá nestihnú štartovať z vlastných dôvodov do 20 – teho miesta organizátor nenesie zodpovednosť. / podľa počtu účastníkov/
 • rozhodcovský tím je zložený z účastníkov ZSHL! Ak daný účastník ešte nemá v danom ročníku odbehnuté kolo, musí byť preskúšaný predsedom ZSHL a ak sa nezúčastní predseda, táto povinnosť spadá pod bodovaciu komisiu!

Usporiadatelia súťaží – odporúčania

 • zabezpečiť viditeľný odpočet prípravy
 • zabezpečiť kamerový záznam z 2 rôznych miest

 

REGISTRÁCIA:

Registrácia poradia – registrovať sa môže len elektronicky v nedeľu týždeň pred daným ligovým kolom o 20:00 hod na stránke zshl.sk.  Žiadne iné družstvo tam nesmie byť uvedené okrem domácej DHZ!!!

 

Termíny súťaží:

 • termíny súťaží sa stanovujú pomocou dohadovacieho riadenia a zhody organizátorov!
 • v jeden deň môžu byť dve súťaže: denná aj nočná !!!

Financie:

 • družstvá, ktoré sa chcú prihlásiť do ligy musia zaplatiť ročné štartovné 60,- €
 • družstvá u ktorých sa bude konať ligové kolo musia uhradiť poplatok 33,- €, ktorý sa po uskutočnení vráti a pri neuskutočnení kola ponechá v banku a na konci sa zaradí do cien.
 • ak sa počas súťaže porušia pravidlá a súťaž neprebehne v súlade s pravidlami, ale výbor kolo bodovo uzná tak sa vráti 17,- € a zostatok zostáva v banku.
 • ak počas kola zlyhá ľudský faktor a družstvá nebudú mať rovnaké podmienky a kolo nebude bodované ostáva v banku celý poplatok.
 • družstvá ktoré majú záujem len o prihlásenie do ligy môžu poplatok /60,- €/ uhradiť pri samotnom vstupe.

Technické podmienky:

Stroj:

 • prenosná motorová striekačka PS 12 schváleného typu. Kombinácia motorov a čerpadiel nie je povolená. Stroj musí vizuálne zodpovedať schváleného typu s výnimkou
 • ovládanie plynu ľubovoľné  mechanické na zmiešavacom zariadení, alebo na mieste vyrobenom výrobcom
 • výfukové potrubie ľubovoľné  – musí prechádzať vývevou a musí vyúsťovať na  pôvodnom mieste
 • výstupný ventil „B“ nemusí byť funkčný
 • spätná klapka v rozvádzači nemusí byť

Základňa:

 • základňa musí mať výšku 10 cm
 • rozmery základne sú 2×2 m /viď nákres/

Sanie:

 • savice, dĺžka 2,5m + 10 cm, bez tvarových podložiek, so závitom o priemere 110 mm
 • savice nesmú presahovať základňu o viac ako tretinu svojej dĺžky a musia mať min. 2,5 neprerušeného závitu.
 • dĺžka nábehu max. 30 mm
 • kôš s klapkou umiestnenou vo vnútri plášťa, nemusí byť ovládaná zvonka
 • úprava jeho váhy a výšky povolená
 • na sacom koši nesmie byť použitá poistka proti rozpojeniu
 • svetlosť oka ľubovoľná
 • kôš musí byť naskrutkovaný  na savici nad hladinou ešte pred ponorením do vody
 • savice musia byť zoskrutkované inak je pokus neplatný
 • savica na stroji musí byť takisto naskrutkovaná inak je pokus neplatný
 • pokus je platný aj vtedy ak spadol kôš do vodného zdroja, alebo mimo neho a  bol následne naskrutkovaný na savicu nad hladinou vody
 • kôš musí byť naskrutkovaný po celú dobu pokusu a aj po vytiahnutí z vodného zdroja, ak nie je to neplatný pokus
 • podložka pod savice sa môže používať len hladká, rovná 50×50 cm max. hrúbky 10 mm
 • na savici nemôžu byť žiadne úchytky , ani predmety pod páskou – ani rolky vytvorené z pásky (musí byť dodržaný tvar savice), povolené sú len izolepy a textilné pásky.

Útočné vedenie:

 • plošné meranie hadíc podľa dodaného jednotného prípravku
 • hadica „C42“ min. Šírka 65 mm, hadica „B65“ min. Šírka 100 mm povolené
 • dĺžka hadíc min. 19 m
 • kontrolu šírky všetkých hadíc prevedie rozhodca pred prevedením útoku na prípravnej základni
 • kontrola dĺžky hadíc  ihneď po skončení útoku, zmeraním min. jednej ľubovoľnej hadice u každého súťažného družstva
 • hadica označená rozhodcom ku kontrole sa nesmie naťahovať. Porušenie tohto pravidla vedie  k diskvalifikácii družstva
 • medzi ozubcami polospojok  musí  prejsť papier
 • hadica  „B“ môže byť vyskladaná na rám stroja
 • rozdeľovač  s funkčnými uzávermi, s ovládacími prvkami bez ostrých hrán
 • páčky rozdeľovača môžu byť skrátené a upravené
 • kĺby rozdeľovača musia byť funkčné, záslepka na „B“ vývode nie je povolená!
 • bez rozrážacieho klinu
 • prúdnica  vlastná, priemer výstrekovej  trubice12,5 mm
 • prúdnica sa  môže dotýkať zeme
 • súťažiaci nesmie prekročiť nástrekovú čiaru
 • dĺžka nástrekovej čiary je 10 m
 • poistky  proti rozpojeniu  hadíc  povolené
 • nástreková čiara je po celý čas útoku nedotknuteľná!!!
 • pri akomkoľvek dotyku tela , vybavenia prúdiara, alebo prešľapu čiary je pokus  hodnotený ako neplatný
 • naklonenie prúdiara, alebo presahovanie prúdnice ponad čiaru sa nepovažuje za prešľap

Výstroj súťažiacich:

 • k   prevedeniu požiarneho  útoku jednotná  ústroj, povolené krátke rukávy
 • obuv pracovná, alebo športová, prípadne kopačky

Tretry povolené!

 • opasok ľahký
 • ochranná  prilba s kompletným  skeletom  a podbradným  pásom, riadne zapnuté

Iné ustanovenia:

 • každé družstvo si pripravuje základňu k útoku samostatne, ženám môžu muži pomôcť s uložením motora
 • základňu si chystá 7 ľudí + 1 označený vestou, ktorý nesúťaží a nesmie sa dotknúť súťažného náradia okrem podania mazania pripadne pomôcť uložiť motor na základňu  inak bude družstvo diskvalifikované!
 • 8 člen/tréner/ družstva sa zdržiava počas útoku s rozhodcom.
 • pripravenosť základne k štartu osvedčí rozhodca zdvihnutím zástavy. Od tohto momentu sú zakázané akékoľvek úpravy na základni bez povolenia rozhodcu!
 • povolenie sa vyžaduje zdvihnutím ruky k rozhodcovi, vtedy povolí rozhodca opravu uloženia materiálu a to max. 2x.
 • ak materiál spadne aj 3x a to aj mimo základne nemá nárok na úpravu a bude družstvo odštartované / čiže 2x oprava náradia a dosť /
 • ak  družstvo po odchode  zo základne  bolo vyzvané  rozhodcom  ku štartu  končí stanovený  čas na  prípravu (a to aj pred  jeho naplnením) a akékoľvek prekročenie  štartovej čiary a  návrat k  základni od  počiatku tohto povelu bez     povolenia  rozhodcu je brané ako chybný  štart
 • žiadny  súťažiaci  na  jednej  súťaži  nesmie štartovať viac ako v jednom družstve, jedine so súhlasom  delegáta alebo člena výbor
 • musí štartovať vo  vlastnom drese
 • za materiál použitý k plneniu disciplíny plne zodpovedá vysielajúca organizácia
 • z  jedného zboru  sa  môže do  ligy prihlásiť len jedno súťažné družstvo mužov aj žien
 • každý rozhodca obdrží bielu  aj červenú zástavu, ktorou signalizuje vykonanie disciplíny na danom úseku
 • ligové družstvá musia byť viditeľne označené  na výsledkovej tabuli
 • v prípade že bežia 2 tímy z jednej DHZ sú povinný sa preukázať dokladom totožnosti /min.12 ks/
 • tímy sa musia registrovať na registračnom liste, muži aj ženy!!!!!!
 • na súpisku je povinné uviesť 5 ľudí maximálne však 10 (ľudí je možné doplniť aj počas sezóny)
 • družstvo môže vykonať požiarny útok ak min.5 členovia sa nachádzajú na registračnom liste!!!
 • každý člen môže byť iba na súpiske jedného tímu v ktorom beží!!!!
 • súpisku je potrebné odovzdať už na prvom kole!!!!!!!!!!!
 • za požičanie člena je poplatok 3,- € (pripadá lige)
 • družstvo je povinné pred útokom zahlásiť a zaplatiť náhradníka, ak nezahlási tak po útoku musí zaplatiť 10 ,- €, ak nezahlási a nezaplatí do posledného útoku, bude družstvo diskvalifikované
 • v kategórii žien sa môžu požičať dve súťažiace bez poplatku
 • požičanie člena môže byť na celú sezónu!

Štartovanie:

 • štartovanie musí byť zabezpečené fotobunkou
 • pretekári sa na štartovej čiare môžu hýbať
 • štartová čiara je len z jednej strany a to  od  strany chladiča  motora
 • dĺžka štartovej čiary je 10 m
 • štartová čiara je nedotknuteľná!!!!
 • súťažné družstvo môže štartovať podľa potreby s naštartovaným motorom
 • každé družstvo sa štartuje ľubovoľne od vyznačenej štartovej čiary!

Požiarny útok:

Prevedenie útoku:

Táto disciplína sa najviac približuje úkonu pri zásahu.

 • súťaží sedem členov družstva
 • pri príprave k plneniu disciplíny si členovia družstva pripravia na základňu hasičskú striekačku, 2ks hadíc „B“,4ks  hadíc „C“, rozdeľovač, 2ks prúdnic, 2ks savíc a kôš, max. 3 ks kľúčov – neupravované
 • okrem  savíc (tie môžu presahovať 1/3 dĺžky t.j. 0,83m.),nesmie žiadne iné náradie presahovať obrys základne
 • vo vzdialenosti 4 m od základne je umiestnená nádrž s vodou, vo vzdialenosti 75 m od stredovej osi základne sú umiestnené dva terče
 • od povelu rozhodcu „ Na základňu“ sa meria doba stanovená na prípravu(5 min.)

Počas tejto doby musí družstvo umiestniť na základňu motorovú striekačku a náradie potrebné na prevedenie požiarneho útoku.

 • v prípade nedodržania časového limitu bude družstvo diskvalifikované
 • k zaisteniu náradia proti pohybu sa nemôže  použiť žiadna podpera, ktorá nepatrí k náradiu, v prípade nedodržania bude družstvo diskvalifikované
 • žiadne náradie s výnimkou savíc  nesmie presahovať základňu a dotýkať sa zeme
 • po štarte vybehne družstvo od štartovej čiary  (všetci do  jedného)  prevedú prívodné vedenie, dopravné vedenie a  nastrieka na obidva terče
 • voda  v nádrži sa počas útoku nedopĺňa
 • pri striekaní terčov nesmie žiadny z členov družstva prekročiť hranicu nástrekovej čiary a ani sa jej dotknúť, za porušenie diskvalifikácia
 • kríženie prúdov zakázané – kríženie prúdov je vtedy ak LP trafí pravý terč a naopak (doska okolo nástrekovej diery)
 • útok  sa považuje za splnený a ukončený signalizáciou oboch terčov
 • každý súťažiaci musí pokus ukončiť v úplnom výstroji inak bude pokus hodnotený ako neplatný (napr. strata prilby)
 • úmyselne odhodená prilba pred ukončením útoku znamená diskvalifikáciu!
 • v prípade že niektoré z družstiev ZSHL postupuje na  národné kolo a  nár. kolo sa križuje so súťažou ZSHL daná súťaž sa musí presunúť na iný termín, odporúča sa nedeľa.

Terče –  meranie času:

 • terče musia byť sklopné
 • spodná hranica tvrdosti terčov je 7 kg a horná hranica je 10 kg
 • rozdiel medzi dvoma terčami maximálne 0,5kg
 • na nočnej súťaži musia byť osvetlené stredy terčov!!!
 • časomiera musí byť konštruovaná tak aby merala na dve desatinné miesta, nemôže byť ovládaná cez PC
 • časomiera musí obsahovať veľký displej!!!!!
 • konečné umiestnenie družstiev sa bude posudzovať podľa dosiahnutého času na dve desatinné miesta
 • časomiera musí merať na dva časy ( LP prúd, PP prúd)
 • kontrola a funkčnosť časomiery sa musí vykonať pred zahájením súťaže a za účasti min.3 členov výboru a hlavného rozhodcu
 • pri zlyhaní časomiery družstvo opakuje svoj pokus, pri zlyhaní časomiery dlhšom než jedna hodina:

a,  pri dodaní  časomiery, sa dosiahnuté výsledky v nedokončenej kategórii rušia a súťaž v danej kategórii začína znova

b,   pri ďalšej poruche sa  výsledky kola bodovo nezapočítavajú do ligy

 • terče musia byť konštruované tak, aby  sa po zhodení dali opticky skontrolovať, že sú zhodené

Hodnotenie  jednotlivých súťaží  – bodovanie:

 • družstvá umiestnené v jednotlivých súťažiach obdržia body  do celkového hodnotenia ligy
Umiestnenie Kategória/body Umiestnenie Kategória/body
MUŽI ŽENY MUŽI
1.miesto 20      10 11. miesto 9        
2. miesto 18          8 12. miesto 8       
3. miesto 17         7 13.miesto 7
4.miesto 16        6 14. miesto 6
5.miesto 15        5 15.miesto 5
6.miesto 14        4 16,miesto 4
  7. miesto 13       3 17.miesto 3
  8. miesto 12        2 18.miesto 2
  9. miesto 11       1 19. miesto 1
10. miesto 10         20. miesto 0

 

 • pri dosiahnutí rovnakého času rozhoduje rýchlejší prúd ak aj tie sú rovnaké preskočí sa o jedno umiestnenie
 • družstvá na bodovaných miestach by sa mali zúčastniť vyhlásenia výsledkov

Celkové hodnotenie:

 • spracovanie výsledkov a  celkové vyhodnotenie sa prevedie ihneď po skončení poslednej súťaže
 • víťazom sa stáva  družstvo s najvyšším počtom získaných bodov
 • pri rovnosti bodov rozhoduje vždy väčší počet lepších umiestnení

Protesty:

 • protest sa podáva výboru ligy, ktorý je povinný sa týmto protestom zaoberať a rozhodnúť do 30  min., ale najneskôr pred  skončením daného  kola. Výsledok rozhodnutia musí byť zverejnený verejne a podávateľ protestu musí byť pri vyhlásení prítomný, inak sa mu  ani  pri kladnom vybavení záloha nevráti.
 • rozhodnutie výboru ligy je pre dané družstvo a usporiadateľa záväzné
 • pri podávaní protestu musí družstvo zložiť zálohu 20,- €, pokladníkovi, ktorá sa po kladnom vybavení vráti
 • ak je súťažiaci, alebo družstvo vedomé skutočnosti, že organizátorom pripravené technické pomôcky / terče, základňa, nádrž na vodu a pod./a sú v rozpore s pravidlami ZSHL, je potrebné na tento nedostatok upozorniť pred začatím súťaže.
 • po začatí súťaže sa tieto nedostatky nebudú brať do úvahy a nemôžu ovplyvniť výsledok

 

Bodovanie súťaží:

 • súťaže boduje bodovacia komisia v zložení:
 • Ladislav Szerencsés
 • Štefan Lépeš
 • Petra Martinkovičová
 • Roman Zvolenský